که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست.....

زخم دندان تو و جام پر از خونابه........          ماجرائیست که در ایل تو چندان کم نیست.....

از همان دم پسر کوچکتان باران شد....         تا همین لحظه که خون گریه ی باران کم نیست...

در بقیع حرمت با دل خود می گفتم...          که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست.....

                               شهادت امام حسن عسکری تسلیت باد

/ 0 نظر / 12 بازدید