اینجا همه چیز عجیب است...

کتاب روز های کودکی من...آلیس..

این جا همه چیز عجیب شده...حتی از قصه تو هم عجیب تر...

آدم هایش...حرف هایشان..کار هایشان..

اینجا همه چیز عجیب است...

راحت است دروغ...غیبت...دزدی...

اینجا حتی مذهبی ها هم غیرت ندارند...

دل شکستن به راحتی آب خوردن...

همه ارزش ها جابه جا شده..

مظلوم کشی افتخار است...

بی حجابی روشن فکری ست...

دزدی زرنگی...

آه...

عزیزترین افراد در دیدشان خوار و خفیف.... و پست ترین ها عزیز...

اینجا آنهایی که دوستشان دارن دوست ندارند....

مثل ما که باشی اشک را خوب می فهمی...بغض را...تنهایی را...غرررربت را...

می شود عجایب ما هم مثل سرزمین تو باشد....

زمان بایستد یا به عقب برگردد یا.....

دنیااااا...ما را فریب نده...این تو و این دوستانت...

والسلام...

/ 1 نظر / 11 بازدید
سقا

باید دل از دنیا برید...رک بگویم..آن وقت..