سکوت...

این روز ها سکوت را خوب یاد گرفته ام..سکوووت

وقتی گوشی نباشد ک بشنود ... گرچه همه ادعای شنیدن می کنند..باید سکوت کرد..

آه..چقدر تغییر..چقدر...

سکوت را بیشتر دوست می دارم...

به قول استاد سکوت گاه به خاطر نداشتن حرف است ..گاه از زیاد حرف داشتن است...

مدت هاست که دیگر دستم به نوشتن نمیرود..

بی حس شده ام..گاهی همین جور خیره ...گاه لبخند سرد..

........

آه..

/ 0 نظر / 12 بازدید