اگرچه زمان و مکان تو را از یاری مولایت فاصله انداخته.....

مواسات یعنی اگرچه هزاران لشکر مانع از آب آوردن به خیمه گاه مولایت شدند ، توهمرنگ محبوب میشوی و تشنه میمانی....

مواسات یعنی اگرچه زمان و مکان تو را از یاری مولایت فاصله انداخته ، تو همرنگ محبوب میشوی و خون جاری میکنی... این دین عباس است...

امام صادق (ع) : اشهد لقد نصحت لله و لرسوله و لأخیک فنعم الأخ المواسی...(قسمتی از زیارت نامه علمدار کربلا)

 

قسمتی از کتاب جای خالی عباس

/ 1 نظر / 44 بازدید
خسرو پیری

دلت که از آدم ها گرفت غصه ها را فرو ریز در گنجینه دل، ببخش و فراموش کن بدی ها را! مثل همیشه بگذار برای روزی که خدا می آید! بگذار خدا بیاید و بپُرسد، مرهم بگذارد، ناز بخرد و تا بخواهی گله کنی به آغوش بگیرد و بگوید میدانم[گل][گل][گل][گل]